Përse jam këtu në këtë botë?

Cili është qëllimi i jetës?

Perëndia, pra, duke kaluar përmbi kohërat e padijes,
i urdhëron të gjithë njerëzit dhe kudo që të pendohen.
Sepse ai ka caktuar një ditë
në të cilën do të gjykojë me drejtësi botën me anë të atij njeriu të cilin ai e ka caktuar;
dhe për këtë u ka dhënë të gjithëve një provë të sigurt,
duke e ringjallur prej të vdekurit".

Veprat e Apostujve 17.30-31